1901/90 Rex vs. Wong Quen and Wong Yun – running a gambling house, Nanaimo